Garantievoorwaarden

Gelimiteerde Garantie/ Garantievoorwaarden 

Multi Care Systems garantievoorwaarden 

Deze garantie is van toepassing op producten vervaardigd door Bellman & Symfon nv (“Bellman & Symfon”). 

Multi Care Systems garandeert (“gelimiteerde garantie”) dat het product vrij is van defecten in materialen en vakmanschap op het moment van de aankoop van een erkende tussenpersoon door de eindgebruiker (De “klant” of “uzelf”). 

Wat is er inbegrepen in deze garantie 

Alle defecten in materiaal en vakmanschap. Deze garantievoorwaarden gaan uitsluitend over de functionaliteit van het product voor zijn normale, beoogde gebruik in een omgeving gespecifieerd in de gebruikershandleiding. De garantie wordt niet gedekt wanneer het defect ten gevolge van onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud is (bijv. ongeval, oxidatie, slechte verpakking voor transport, bliksem, stroomstoten, verwaarlozing, foutief gebruik, ongeautoriseerde ontmanteling of verontreiniging als gevolg daarvan, wijzigingen of modificaties niet toegestaan door Multi Care Systems). 

De garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Dit wordt bepaald door Multi Care Systems zelf. 

Kosten voor transport, verwijdering of installatie van het product zijn niet inbegrepen in de garantie. 

Duur van de garantie 

Tenzij expliciet anders vastgelegd in documenten die met de aankoop zijn verstrekt, is de garantieperiode vastgelegd op 24 maanden voor het product* (exclusief batterijen). Indien nationale reglementen op de plaats van verkoop anders zijn, dan worden deze gevolgd. 

De garantieperiode gaat in wanneer het product wordt gefactureerd naar de klant. De garantieperiode loopt onmiddellijk af als het product wordt gerepareerd of gemodereerd door personen/bedrijven die niet zijn geautoriseerd door Multi Care Systems of wanneer het serienummer om welke reden dan ook werd verwijderd uit het product. 

Wat zal Multi Care Systems doen 

Wanneer Multi Care Systems tijdens de garantieperiode een geldige kennisgeving ontvangt van een defect in een van de producten van Multi Care Systems dat onder de garantie valt, dan zal Multi Care Systems deze binnen aanvaardbare termijn na kennisneming van het defect, repareren zonder kosten, gebruikmakende van nieuwe of gereviseerde vervangingsonderdelen, het product vervangen of een restitutie van de aankoopprijs van het product. De reactietermijn kan variëren van land tot land en is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen en transport. 

Alle vervangen defecte onderdelen en componenten worden eigendom van Multi Care Systems. Multi Care Systems heeft geen verplichting tot reparatie, vervanging of terugbetaling totdat de cliënt het product terugstuurt naar de geautoriseerde verkoper. Elk vervangend product kan een nieuw of een zo goed als nieuw artikel zijn, voorzien van minimum alle functionaliteiten gelijkwaardig aan het originele artikel. Reparaties buiten de garantieperiode of schadegevallen die niet onder deze garantie vallen zullen enkel plaatsvinden na uw voorafgaande toestemming. 

Hoe de service verkrijgen 

Wanneer zich een defect voordoet aan uw artikel dan dienen de volgende maatregelen te worden genomen: 

  1. Raadpleeg de gebruikershandleiding om het probleem te identificeren en eventueel op te lossen. 
  1. Als het probleem niet kan worden opgelost aan de hand van de handleiding, neem dan contact op met een erkende tussenpersoon waar u het artikel origineel hebt aangekocht en verklaar nader de aard van het defect. 
  1. Indien noodzakelijk zal de erkende verkoper zorgen voor reparatie of vervanging op voorwaarde dat u ook de originele verkoopfactuur kan voorleggen waarop de datum en plaats van aankoop vermeld staan. De voorwaarden voor de reparatie of vervanging zijn onderhevig aan de leveringsvoorwaarden die zijn overeengekomen tussen u en de erkende verkoper, voor zover de voorwaarden niet expliciet worden gedekt door deze gelimiteerde garantie. 

Indien u het product verzendt, zijn noch tussenpersoon noch Multi Care Systems zelf verantwoordelijk voor mogelijke schade opgelopen tijdens deze verzending. Om die reden raden wij aan om alle batterijen te verwijderen uit het product en om de originele verpakkingen te gebruiken voor verzending. 

Andere rechten 

Deze garantievoorwaarden hebben geen effect op uw verplichte rechten. Deze garantievoorwaarden bieden u specifieke rechten onder nader bepaalde condities. U kan mogelijk nog andere wettelijke rechten hebben afhankelijk van het land waarin u het artikel heeft aangekocht. Deze garantievoorwaarden hebben geen effect op die wettelijke rechten en sluit geen enkel rechtsmiddel uit dat u op grond van de wet heeft. 

Beperkingen van de garanties en betrouwbaarheid 

De maximale aansprakelijkheid van Multi Care Systems zal niet hoger zijn dan de aankoopprijs die u oorspronkelijk voor het product hebt betaald. Multi Care Systems is niet aansprakelijk voor enige incidentele schade of gevolgschade die wordt veroorzaakt door de schending van enige expliciete of impliciete garantie. Elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor doeleinden is beperkt tot de duur van de bovenstaande garantieperiode. Verder dekt de garantie geen overmacht, zoals brand, overstromingen, orkanen en tornado’s. Deze garantie komt bovenop uw wettelijke rechten als consument. Multi Care Systems geeft geen garantie, expliciet of impliciet, schriftelijk of mondeling, inclusief die van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de batterij. 

De bovenstaande garantie mag niet worden gewijzigd tenzij schriftelijk en ondertekend door beide partijen. De garantieperiode vervalt onmiddellijk als het product is gerepareerd of gemodereerd door personen/bedrijven die niet zijn geautoriseerd door Multi Care Systems, of als het serienummer om welke reden dan ook uit het product is verwijderd of onleesbaar is gemaakt. 

*De garantieperiode voor de onderstaande accessoires is 3 maanden, tenzij de nationale regelgeving dit anders bepaalt. 

Art.Nr. BE9229 / BE9233 / BE9147 / BE9129 / BE9127 / BE9126 / BE9125 / BE9124 / BE9122 / BE9159 / BE9161 / BE9250 / BE9251 / BE1260 / BE9253 / BE9199 / BE9200 / BE9075 / BE9023 / BE1270 / BE1271 / BE1272 / BE1520 / BE9026 / BE9175 

Scroll naar boven